Regulaminy

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W TOMASZOWIE MAZ

 

1. Biblioteka służy uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły, a także rodzicom.

 

2. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów korzystać można:

 

* wypożyczając je do domu (lektury szkolne, literatura piękna, książki popularnonaukowe),

 

* czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma),

 

* przeglądając w pracowniach (przedmiotowych komplety przekazane do dyspozycji nauczyciela).

 

3. Biblioteka czynna jest w dniach pracy szkoły w godzinach 7.45 – 15.00.

 

4. Jednorazowo wypożyczyć można 3 książki na okres 1 miesiąca. Przeczytane książki należy natychmiast zwrócić do biblioteki gdyż mogą na nie czekać inni czytelnicy.

 

5. Zbiory biblioteki są naszą wspólna własnością – wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem.

 

6. Uczeń, który zgubił lub zniszczył książkę biblioteczną, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela, o wartości odpowiadającej aktualnej antykwarycznej cenie książki zagubionej (zniszczonej).

 

7. Wszystkie wypożyczone książki muszą wrócić do biblioteki przed końcem roku szkolnego (do 10 czerwca).

 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISKA
KOMPUTEROWEGO

 

· Stanowisko komputerowe służy do przeglądu programów multimedialnych znajdujących się w bibliotece oraz do korzystania z Internetu.

 

· Programy te udostępniane są jedynie na miejscu, nie ma możliwości wypożyczeń ich do domu lub wynoszenia do innych pomieszczeń. Wyjątek stanowią nauczyciele, którzy chcą skorzystać z programów w pracowni internetowej.

 

· Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach. Zabrania się pozostawiania osobistych plików w komputerze, po zakończeniu pracy należy je usunąć.

 

· Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi l godz. Po zakończeniu pracy należy oddać nauczycielowi-bibliotekarzowi wypożyczone programy.

 

· Przy stanowisku mogą znajdować się maksymalnie 3 osoby pracujące w ciszy i nie zakłócające rytmu pracy biblioteki.

 

· Korzystając z programów emitujących dźwięk, należy poprosić nauczyciela o wypożyczenie słuchawek.

 

· Internet służy jedynie do celów edukacyjnych np. pisanie referatów, rozszerzanie wiedzy przedmiotowej, gromadzenie informacji do konkursów, olimpiad przedmiotowych. Uczeń jest zobowiązany podać nauczycielowi i bibliotekarzowi tematykę zagadnień poszukiwanych w Internecie.

 

· Nie można wykorzystywać komputera do prowadzenia prywatnej korespondencji lub gier i zabaw ( np.: czat, bramki sms, allegro, gry hazardowe i inne).

 

· Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.

 

· Przed przystąpieniem do pracy z komputerem uczeń wpisuje się do zeszytu (nazwisko, klasę, numer stanowiska komputerowego, nazwę programu, czas rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz podpisuje się), akceptując tym samym regulamin.

 

· Zabrania się samodzielnego korzystania z drukarki. Przed przystąpieniem do drukowania należy poinformować nauczyciela oraz dokonać wpisu do zeszytu. Zabronione jest drukowanie ściąg.

 

· Nie stosowanie się do w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela bibliotekarza /najczęściej do końca roku szkolnego/.

 

· Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Agnieszka Dziedzic

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl