Szkolny regulamin rekrutacji 2015/2016

SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI
KRYTERIA REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH
W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

Na rok szkolny 2015/2016

Na podstawie art.9 i 10 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz.7) oraz Zarządzenia Nr 74/2014 Łódzkiego Kuratora Oświaty ustala się, co następuje:
Kandydaci do klas pierwszych objęci elektronicznym naborem do szkół ponadgimnazjalnych składają dokumenty zgodnie z Zarządzeniem Łódzkiego Kuratora Oświaty.
Kandydaci do klas pierwszych nie objęci elektronicznym naborem do szkół ponadgimnazjalnych składają dokumenty bezpośrednio w sekretariacie ZSP Nr 1 w terminie:

01 kwietnia – 30 kwietnia 2015 r. , do godz. 13.00


Kandydaci mają możliwość dokonania ostatecznych zmian w wyborze szkół i deklarowanej kolejności oddziałów na liście preferencji w terminie:

22 – 23 czerwca 2015 r. do godz. 15.00


Administrator systemu elektronicznego po upływie tego terminu jest zobowiązany do zablokowania możliwości dokonania zmian na listach preferencji kandydatów.
Podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego do publicznej wiadomości w formie list kandydatów zakwalifikowanych – 3 lipca 2015 godz. 13.00
Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa i wyników egzaminu gimnazjalnego (lista wstępna) – 03 lipca – 07 lipca 2015 do godz. 12.00
Publikacja list przyjętych (lista ostateczna) – 07 lipca 2015 r. godz.13.00
Postępowanie uzupełniające – 07 lipca – 31 sierpnia 2015 r. do dodz. 10.00.

Wymagane dokumenty:

1.    Świadectwo ukończenia gimnazjum wraz z zaświadczeniem o wynikach egzaminu gimnazjalnego;
2.    Podanie – wniosek określający kierunki kształcenia – wydrukowane w oparciu o system rekrutacji;
3.    Trzy aktualne fotografie (podpisane na odwrocie, o wym. 30 x 42 mm);
4.    Karta zdrowia ucznia;

Kandydaci do szkoły mogą do dokumentów dołączyć (uwierzytelnione kopie):
- opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej,
- informację o indywidualnym programie lub toku nauki


Kandydat do szkoły może uzyskać maksymalnie 200 punktów, w tym:


•    100 punktów za wyniki egzaminu przeprowadzonego w gimnazjum,
•    100 punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z czterech przedmiotów – języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkolną komisję rekrutacyjną:


dla 4-letniego technikum kształcącego w zawodzie technik hotelarstwa przyznawane będą punkty za oceny z:

- geografii,
- języka obcego
- informatyki

dla 4-letniego technikum kształcącego w zawodzie technik elektronik  i technik elektryk z:

- matematyki 
- języka obcego
- fizyki

dla 4-letniego technikum kształcącego w zawodzie technik technik mechanik z:

- matematyki,
- fizyki,
- języka obcego

dla 4-letniego technikum kształcącego w zawodzie technik informatyk z:

- informatyki,
- matematyki,
- języka obcego.

dla 4-letniego technikum kształcącego w zawodzie technik machatronik – klasa wojskowa z:

- matematyki, 
- fizyki,
- języka obcego.

oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum.


Absolwenci gimnazjów, będący laureatami konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, przyjmowani są niezależnie od kryteriów zawartych w niniejszym dokumencie.


Punkty za oceny z przedmiotów przyznawane są według następujących zasad:
ocena celująca – 15 punktów
ocena bardzo dobra  – 13 punktów
ocena dobra – 11 punktów
ocena dostateczna – 7 punktów
ocena dopuszczająca – 2 punkty


Punktacji  podlegają również inne osiągnięcia ucznia mające  znaczenie dla dalszej jego edukacji w szkole, takie jak:


1.    świadectwo ukończenia gimnazjum  z wyróżnieniem – 7 punktów
2.    potwierdzone uzyskanie tytułu finalisty w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty
    jeden tytuł – 11 punktów
    dwa i więcej tytułów – dodatkowo 2 punkty
3.    zajęcie od 1 – 6 miejsca indywidualnie lub od 1 – 4 zespołowo w konkursach tematycznych i interdyscyplinarnych, co najmniej na szczeblu wojewódzkim
w jednym konkursie – 6 punktów
w dwóch i więcej konkursach – dodatkowo 2 punkty
1.    zajęcie 1 – 6 miejsca w imprezach sportowych indywidualnych lub 1 – 4 miejsca w dyscyplinach zespołowych na szczeblu wojewódzkim:
w jednej dyscyplinie – 5 punktów,
w dwóch i więcej dyscyplinach – dodatkowo 2 punkty,
albo (w przypadku braku osiągnięć na szczeblu co najmniej wojewódzkim) zajęcie od 1 do 3 miejsca w zawodach sportowych na szczeblu powiatowym – 3 punkty,
2.    zajęcie 1 – 3 miejsca w konkursach artystycznych na szczeblu co najmniej powiatowym – 3 punkty,
3.    zaangażowanie na rzecz środowiska szkolnego lub w formie wolontariatu – 2 punkty.

Przy przyjmowaniu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym brane będą pod uwagę łącznie następujące kryteria, które mają jednakową wartość:

•    mają większą średnią ocen ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
•    lepszą ocenę zachowania,
•    wielodzietność rodziny kandydata,
•    niepełnosprawność kandydata,
•    niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
•    niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
•    niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
•    samotne wychowanie kandydata w rodzinie,
•    objęcie kandydata pieczą zastępczą.

O przyjęciu do szkoły i wybranej klasy decyduje największa suma punktów uzyskanych przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym.
Laureaci i finaliści ogólnopolskiego konkursu tematycznego „Papież Słowianin – Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II” otrzymują liczbę punktów przewidzianą Zarządzeniem Łódzkiego Kuratora Oświaty Nr 61/2014 z dnia 15 września 2014 r.:

a)    Finalista etapu wojewódzkiego otrzymuje 3 punkty,
b)    Laureat etapu wojewódzkiego otrzymuje 5 punktów,
c)    Finalista etapu ogólnopolskiego otrzymuje 7 punktów,
d)    Laureat etapu ogólnopolskiego otrzymuje 9 punktów.

Wykaz konkursów tematycznych i interdyscyplinarnych oraz dyscyplin sportowych punktowanych w procesie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych zamieszczony jest w załączniku do Zarządzenia Nr 74/2014 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 21 paxdziernika 2014 r.
W przypadku niepełnego naboru szkoła przewiduje postępowanie uzupełniające  na podstawie podania uczniów i ich rodziców.
Podstawowymi kryteriami przyjęcia będą: ilość uzyskanych punktów oraz pozycja naszej szkoły wśród preferowanych szkół ponadgimnazjalnych w naborze elektronicznym.
W podaniu prosimy zawrzeć informacje o ilości uzyskanych punktów, określenie klasy, do której kandydat chciałby być przyjęty oraz numer telefonu kontaktowego. Komisja przeprowadzi postępowanie uzupełniające w terminie: 07.07.– 31.08.2015 r.

Biuletyn Informacji Publicznej
 

Projekty

logo zpodpisemUE 0609

25brygada
wat
 
logooscdr
logo piony KM
 
EU flag Erasmus vect POS
logorocteraa
ecdl
  it szkola nask logo
szkola mistrzow programowania
sks   logo bezpieczna projekt
kulturabezp
 

Wywiadówki

12.09.2019
21.11.2019
08.01.2020 - kl IV
13.02.2020
23.04.2020 - klasy I-III

Dzwonki

1.    7.45   -  8.30
2.    8.35   -  9.20
3.    9.25   - 10.10
4.   10.20  - 11.05
5.   11.10  - 11.55
6.   12.15  - 13.00
7.   13.05  - 13.50
8.   13.55  - 14.40
9.   14.45  - 15.30
10. 15.35  - 16.20

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Agnieszka Dziedzic

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl